Gods Koninkrijk begrijpen

Gods Koninkrijk begrijpen

Deel 1 – De focus is op mensen niet (wereldse) macht

A.. God Koninkrijk is nabij – Matt.4:17; Mk.1:15

 • Zijn hoorders moeten een verwachting hebben gehad van een revolutie, een politiek leider
 • Maar we hadden het fout!
  • Was geen eindtijd prediking van een komende koning als in Daniel, Ezechiel (voor ons Openbaring)
  • De Messias (Christus) was geen menselijke held
  • Paste niet in het wereldse idee van leiderschap
  • Vb. De Zeloten (Simon) teleurgesteld dat Jezus nooit het bevel gaf van opstand tegen de romeinen –
   • Jezus genas het oor van degene die Hem aanviel
   • Bid voor je vijanden… heb lief
   • Verloochen jezelf… neem je kruis op
   • Jezus verdedigde Zich niet tegen de valse beschuldigingen van de Farizeeën en Sadduceeën
   • Vergaf zijn tegenstanders, zelfs aan het Kruis
 • Niemand had verwacht dat de Messias zou sterven als een misdadiger aan een kruis….
  • NB> maar we weten nu dat juist Dat Kruis de wereld heeft veranderd!

B.. Definitie: betekent het Koninkrijk voor Jezus iets anders dan de mensen (toen en nu)?

 • Jezus gaf nooit een definitie van het Koninkrijk, maar maakte het wel duidelijk voor ons “begrijpen van het Koninkrijk van God” door in gelijkenissen te spreken, bijv., Matt.13
  • Zaaier die zaad zaait
  • Mosterdzaadje
  • Man die alles verkoopt voor schat in akker of parel
 • Christendom heeft dit beeld vaak verward en er iets voor in  de plaats gezet… als bijv.
  • Keizer Constantijn die met het leger de wereld wilde “bekeren” en het christendom wilde vestigen
  • Zoeken van zichtbare dingen van het Koninkrijk, met een aardse politieke, organisatorische macht
  • Christen in de politiek – christelijke partij, televisie, krant – met aardse, menselijke compromissen tot gevolg

C.. De focus is op mensen (de mens, het individu: bekeer je…)

 • Voor Jezus was nationaliteit en positie niet belangrijk
  • Het gaat om de mens – en de mensheid
   • “alle volken” (Ethnos), Matt.28:19
  • Respecteerde hun waardigheid als schepselen van God
  • Zijn Koninkrijk is niet gebaseerd op
   • één geografisch deel van de wereld (natie),
   • noch gebaseerd op ‘ras” (de Joden… NB> zij namen aanstoot dat het Evangelie voor niet-Joden was; de tegenstand tegen Paulus als apostel van de ‘heidenen’…)
   • noch op wereldbeeld, filosofie of politiek (vb. Communisme)
 • Voor Jezus is een mens (schapen naar Gods beeld) belangrijker dan enige categorie, hokje, label…
  • Het Evangelie is en moet zijn het meest anti-racistische wast voor mogelijk gehouden kan worden
   • Nationaliteit, opleiding, geslacht, sociale status, etc.
 • Wanneer wij als individuele christen en als gemeente de mens en mensen niet liefhebben (in Jezus’ naam), hebben we van het Evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus NIETS begrepen…

Preek 3 – Gods Koninkrijk begrijpen (2)

Deel 2 – Het Koninkrijk van God komt van binnenuit

A.. Twee koningen en koninkrijken als vergelijking in het NT

B.. De mindset van Jezus = de mentaliteit van het Koninkrijk van God

 • Jezus weigerde elke manipulatie, machtsvertoon
  • Hij weigerde de hulp in te roepen van engelen… (Matt.26:53 – ‘…12 legioenen… maar hoe zouden dan de Schriften vervuld worden die zeggen dat het zo moet gebeuren?’
   • Gehoorzaamheid aan de Vader, niet aan eigen wensen en wil…
   • (NB. Hoe anders met de moderne christen van vandaag… We volgen Jezus voor ons eigen geluk, en wens…; of betyer: Jezus moet óns volgen…)
  • Hij stond zelfs toe dat één van zijn naaste discipelen Hem verraadde en een ander Hem verloochende
  • Hij gaf Zich over aan het kruis – zonder Zich te verzetten of Zich te rechtvaardigen
  • Vergaf Zijn tegenstanders (moordenaars) terwijl Hij leed aan dat Kruis – … hangende aan het Kruis (war hang jij aan?!)
 • Het moet ons blijven verbazen dat de HOOP van het Evangelie van het Koninkrijk van God tot ons komt door een Man
  • Wiens boodschap veelal wordt verworpen
  • Wiens liefde wordt gekleineerd en onderschat
  • Die veroordeeld werd als crimineel
  • …en de doodstraf kreeg

C.. Fouten door de kerk in de geschiedenis

 • Ondanks het duidelijk en grote voorbeeld van Jezus, laat de kerk geschiedenis zien dat veel keren christenen en de kerk een samenwerking zoekt met aardse overheden en wereldse en menselijke machten (“Herodes” koninkrijk, compromis Joods geloof en Romeinse Rijk), bijv.
  • Constantijns “Heilige” Romeinse Rijk (4e eeuw)
  • Het Geneve van Calvijn (16e eeuw)
  • Het Engeland van Cromwell (17e eeuw)
 • Met als resultaat dat het Geloof op God een vertrouwen op mensen wordt en christendom een wettige, letter-, en organisatorische, politieke aangelegenheid wordt wat krachteloos is (zonder Geest)

D.. Koninkrijk van binnenuit…

 • Wanneer Jezus over het Koninkrijk en zijn Evangelie sprak, sprak Hij over
  • Schaap onder wolven zijn, Matt.10
  • Gist in het broodmeel, Matt.13
  • Zout (als in vlees), Matt.5
 • Hij sprak over een ‘geheime’ en verborgen kracht die effectief is in en door Zijn discipelen, volgelingen
  • Als kinderen van het Koninkrijk leven we onder onze vijanden; goed en slechte zaad in de akker, Matt.13
   • Niet gescheiden in onze kerken of een klooster
  • Zijn we het zout der aarde en het licht van de wereld (society, maatschappij… sic!), Matt.5
 • Het Koninkrijk van God is IN jou – wanneer je wedergeboren bent en het Koninkrijk van God ziet en erop gericht bent (zoeken); resp. Joh.3 en Matt.6)

E.. Een Christelijke Boodschap of het Leven van het Kruis?!

 • Deze wereld wordt nooit christelijk..
 • We dienen het verlangen te hebben als Paulus door het besef en begrip te hebben dat het gaat om het Koninkrijk van God (Jezus als Koning) IN je
  • Zie Gal.4:19
  • En Col.1:27-28
 • Het Kruis is de juiste focus en geeft juiste (waarheid) perspectief
  • Gekruisigd voor de wereld en de wereld voor mij, Gal.6:14-15…!!
  • Door het Kruis begrijpen we dat de Boodschap (Evangelie) van het Koninkrijk voor zondaren is en niet voor succesvolle, moraalridders
  • Hoewel Jezus leefde in twee culturen (Joodse religieus en Romeins politiek)
   • Gaf Hij geen van beide zijn steun en support
   • Hij kwam om Zichzelf te geven (Zijn leven, meer dan alleen een Boodschap of een Werk te doen)
   •  
  • Christenen denken vaak dat we moeten kiezen voor het minst slechte…
   • Jezus maakte die keuze nooit
   • En sloot geen compromis
  • Kijkend van het Kruis van Jezus (Gal.2:20) is het enige juiste gezichtspunt van waaruit we naar waarheid onszelf, de mensen  om ons heen, de maatschappij en de wereld kunnen zien
   • Dit is het gezichtspunt van het Koninkrijk van God!
Praktisch
–Onderzoek jezelf: heb je een Herodus- of Jezus mentaliteit hoe je naar jezelf, de mensen om je heen kijkt en wensen hebt en plannen maakt?
Wees betrokken bij de mensen en de maatschappij om je heen om Jezus’ Koninkrijk te vertegenwoordigen: Er is niemand voor wie Jezus niet gestorven is als Verlosser en Heer.
Leef en laat het Evangelie zie – heb compassie voor de “verlorenen” – zonder bekering kan niemand gered zijn noch deel hebben aan het Eeuwige Koninkrijk van God!
Maak het tot doel van je leven dat het Kruis van Jezus centraal staat in je leven en je alles interpreteert op basis van dat Kruis – vb. van Gal.2:20 en 6:14-15
Wees geleid door de Heilige Geest (Gal.5:25) en niet door wat populair is op basis van de publieke opinie!

(Oscar Griffioen)