Hoop of valse hoop…?!

Hoop of valse hoop…?!

Tekst:

Hebr.1:10-12 –In het begin Here, hebt U de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En zij zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.

— TITEL

Hoop voor Gods kinderen, maar we mogen geen valse hoop voor deze wereld geven…

God als schepper van hemel en aarde houdt geen rekening met onze theologie en opinies.

Als we onder de indruk van God zijn dat beseffen we dat Hij God is en niet wij. We mogen als christenen (dus wanneer we Jezus als Redder en Heer volgen en dienen) weten dat God onze Vader is en Hij ons zegent, leidt en beschermt.

Maar Hij is ook de God en Eigenaar van hemel en aarde en de tijden zijn van Hem zoals Hij duidelijk zegt in zijn Woord, de Bijbel.

Uiteindelijk zal God als Schepper en Rechter komen met plagen zoals in de tijd van Farao. Ik weet niets van de Pest in 14e eeuw, Pokken 17e eeuw, Spaanse griep 19e eeuw, Corona griepvirus nu (los van alle malaria, gele koorts, jaarlijkse griep) of die van God waren of niet, en dat is ook nooit aan ons te oordelen, maar we moeten eerlijk zijn als kinderen van God – maar zoals John Piper gisteren in een artikel schreef: Corona is niet Sovereign, wereldleiders niet, satan niet, alleen God is Sovereign: “naar het voornemen van Hem doet Hij alle dingen overeenkomstig de raad van Zijn wil” (Ef.1:11): En Hij zegt: er komen zware tijden over deze wereld, zie Matt.24, Mk.13, Openb. … “Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden” (Ro.12:19) – geen lieve woorden, maar vreeswekkend; “onze God is een verterend vuur,” Hebr.12:29 en je moet dan 10:26-27 ook eens lezen… Ja, we moeten als christenen elkaar geen slapjanus noemen: er is geen paniek in de hemel!)

1Cor.7:31 –Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij

2Cor.4:18 –Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk [zoals deze wereld], maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig [zoals Koninkrijk van God]

De aarde gaat voorbij (tijdelijk!). Er komt een nieuwe hemel en aarde (eeuwig!).

God wacht nog met de belofte van Jezus’ wederkomst omdat Hij genadig is en wil dat alle mensen tot geloof komen  en behouden worden…

De beloften van God zijn voor zijn volk en voor zijn kinderen als Vader. Wie niet in Jezus gelooft (dus niet aan dat Nieuwe Verbond deel heeft; niet wederom geboren is) voor die persoon is God geen Vader…. en dan kunnen de beloften van God – die ja en amen zijn in Christus – geen werkelijkheid zijn om aanspraak op te maken wanneer je niet in Jezus Christus bent…

Vandaar dat we die oproepen van bekering steeds in het Nieuwe Testament tegenkomen:

Hand.2:38-40 —  “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!”

Mocht jij tot God nog niet bidden als je Vader, omdat je Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon niet kent, dan zeg ik met de apostel Paulus: “Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen!! Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2Co.5:21)

En: Rom.8:15 “Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van adoptie ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”

Is God alleen Schepper en Heer van hemel en aarde en jij een schepsel— of ben je bekeerd, gered en kind van Hem geworden zodat Hij ook je Vader is…?!

Dat is steeds een belangrijke vraag die jouw antwoord verdiend…!

NB. We kunnen als Petrus zijn die tegen Jezus zei (nadat Hij had gezegd dat Hij zou lijden en sterven in Jeruzalem): Dat zal God verhoedde
Zijn wij bedacht op de dingen van mensen of de dingen van God?! (Matt.16:23)

Zijn we moedig of slap? – God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid (een sound-mind) (2Ti.1:7)

Laten we elkaar bemoedigen en aansporen: Jezus is de Weg tot de Vader…

In dit beroemde “Joh.14:6” zegt Hij niet “tot God”, maar “tot de Vader.”

–KERN

Helaas is de overtuiging van velen dat als je gelooft in het bestaan van God, je al christen bent.

Ik heb grote zorg en heel veel moeite met Bijbelse beloften die gelden voor wedergeboren christen, dat we die losjes uitspreken naar niet-gelovigen…! (zoals bijvoorbeeld “alles komt goed want Jezus is de goede herder”)

Het gaat om zielen van mensen, meer dan een opbeurend moment met goedbedoelde ‘lieve woorden’… Echte troost spreekt altijd de waarheid!

De beloften van God en het bij God horen als zijn kind is niet een loze belofte of een vroom idee waarmee we elkaar bemoedigen. De bemoedigende beloften van God  zijn voor ons als kinderen van God de Vader waar en belangrijk. Maar we moeten oppassen dat we niet vergeten dat christen zijn niet betekent dat je in een God gelooft, maar dat Jezus volgt als de Heer van jouw leven omdat Hij de Zoon van God is en jij alleen door Hem tot God als VADER kan en mag naderen.

Je kan niet zeggen: “Jezus is met je” tegen iemand die niet met Jezus is, of in de beeldspraak van Jezus zelf: Blijf in mij, en Ik in u (…) Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem (…) als iemand niet in Mij blijft wordt hij buitengeworpen (…) Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, (…), uit Joh.15:4-7.

We zien de verantwoordelijkheid en uitnodiging van Jezus… EN de volgorde is sprekend waarin Hij tot zijn discipelen sprak: Blijf in mij, en Ik in u!

Laten we oppassen dat we ook in een tijd als nu geen “lief evangelie” of een “leuk evangelie” uitleven en spreken maar de waarheid van het evangelie van Jezus Christus in lijn met het Koninkrijk van God: Dat is Inclusief alle voorwaarden die daarbij horen en door God zijn opgesteld. (Bijvoorbeeld wederom geboren moeten zijn anders kan het Koninkrijk van God niet zien, bijvoorbeeld wie de Zoon heeft heeft het leven maar wie de Zoon niet heeft heeft het leven niet, bijvoorbeeld als je Mij wil volgen moet je jezelf verloochenen, je kruis dagelijks opnemen en Mij volgen en die zichzelf niet verloochent kan Mijn discipel niet zijn en bijvoorbeeld de schapen die tot Mijn kudde behoren luisteren naar Mijn stem…)

Ik ben bang dat we het soms heel goed bedoelen, máár dat God met ons en onze theologie en onze mening geen rekening houdt.

“De Bijbel laat geen deur open voor compromissen, eigen interpretaties en voorkeuren en relativisme,” zoals C.S. Lewis zei.

Het is een grote verantwoordelijkheid en een grote rekenschap wanneer we namens God spreken…

En er is een gevaar wanneer we namens God denken te spreken terwijl God zelf niet gesproken heeft of niet dat gezegd heeft wat wij zeggen dat Hij gezegd zou hebben…

–SLOT

Nu dingen zichtbaar radicaal veranderen in deze wereld zoals Jezus en de apostelen gezegd hebben (en we ook in de rest van de Bijbel zien) moeten we als christenen niet doen “alsof ons iets vreemd overkomt”—zoals 1Petr.4:12 zegt, maar laten we als discipelen van Jezus (als het zout der aarde en het licht der wereld, Matt.5:13, 14), als kinderen van God de Vader

1) opzien naar Jezus (Hebr.3:1)

2) het Koninkrijk van God zoeken (Matt.6:33)

3) wanneer we leven met Jezus, laten we dan ook wandelen door de Geest (Gal.5:25)

en 4) laten we het Evangelie van Jezus Christus in volle waarheid en met genade uitleven en verwoorden.

Amen.