Laat je hart niet verontrust zijn… Joh.14:1

Laat je hart niet verontrust zijn… Joh.14:1

Laat hart niet verontrust zijn, Joh.14:1

NB. Dit is onze verantwoordelijkheid: ik kan daar dus voor kiezen: Jezus geeft hier een gebod…

Twee extremen: hart verontrust of onverschillig:

A. Paulus’ zorg voor de gemeente, 2Co.11:28

B. versus “wees niet bezorgd” in Matt.6

NB. zelfde woord, maar de intentie is anders:

  • geen zorgen voor morgen waar we geen invloed op hebben
  • wél zorg hebben (aandacht) aan iets wat we nu kunnen doen

Vb. de zorg als ouders voor je kinderen – “zorgeloos” is hier onverschillig

Joh.14 – het geloof in God en Jezus maakt ons “zorgzaam”…. maar wel vanuit het perspectief van Abba’s liefde, Jezus’ heerschappij (Zijn Koninkrijk) en de kracht en leiding van de Geest

Eindtijd”

Sinds Jezus vertrokken is tot Hij terugkomt: Een intensivering van strijd, weerstand, misleiding, Matt.24 en en 2Tim.3 (“moeilijke/zware tijden”)

En 1Tim.4 (“H.Geest zegt nadrukkelijk dat mensen zullen afvallen van het ‘ware’ geloof”)

Ook 1Joh.2:18 (“Het laatste uur is aangebroken… vele valse christenen zullen uit ons midden komen…”): er is sprake van vele antichristenen, vele valse leraren en vele valse profeten, vele bedrieglijke wonderen…

Enkele “bemoedigende” woorden:

  • “Bij lijden niet doen alsof on iets vreemds overkomt”, 1Pe.4:12
  • “We hebben jullie van te voren verteld dat we vervolging zullen lijden en dat is zoals je nu weet ook gebeurd” 1Thess.3:4
  • “Allen die Godsvruchtig willen leven in en door Jezus Christus, zullen vervolging lijden”2Ti.3:12

Praktisch

Algemeen:

1. Geen wanhoop – Joh.14:1-2

2. Geen ontkenning- “als of je iets vreemds overkomt”

3. Pas op voor “onechte vrede”… “Als God goed is, zal ons niets vervelends over komen…”

4. Check je geloof – 2Co.13

5. Wees toegewijd – en bereid jezelf te verloochenen en je kruis te dragen en Jezus te BLIJVEN volgen, Luc.9:23-24

6. Heb zorg voor elkaar – aandacht, aansporing, vermaning, discipline

Persoonlijk:

1. Blijf in Abba’s liefde – 1Joh.3:1 “Zie hoe Abba Vader ons liefheeft en ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook!”

2. Leef met en door Jezus door de Geest: Als zijn getuigen in deze “boze” wereld — NB. we zijn pelgrims en bijwoners (of niet?!) Zoeken we de Blijvende Stad? Heb.11:13-16

3. Lees, Mediteer, Bestudeer en Leef vanuit Gods Woord, De Bijbel: Gedraag je als Priester van het Nieuwe Verbond: Doe voorbede, sta op de bres: Eze.22:30 (wees de man/persoon die God vindt…)

Heeft Gods Woord voor jou en in je leven incl. alle omstandigheden het “Laatste Woord”…?!

<<OG, 05.2020