Leven met God: Vreze leidt tot vrede…!

Leven met God: Vreze leidt tot vrede…!

Door Andrew van Ingen

Over leven met God : Vreze leidt tot vrede

Gods verlangen: leef dicht bij Hem

Maar de Heer heeft jullie al verteld
wat hij van jullie verlangt.
Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is.
Hij vraagt alleen dit:
Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw.
en wandel nederig met uw God:
denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.

Micha 6:8

Vreze des Heeren -> Kennis

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis.
Spreuken 1:7

[Wat voor kennis?]

Vertrouwen op de HEER

Jongeren zullen moe en afgemat worden,
jonge mannen zullen zeker struikelen;
maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40:29-31

Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde!
Psalm 34:6

In de hitte…

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Jeremia 17:7-8

Vreugde van de Heer = Kracht

De vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. (NBV)

Put kracht uit de vreugde die de Heer u geeft. (Groot Nieuws)

Nehemia 8:10

Vraag, Dank & wees niet bezorgd

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.

Filippenzen 4:5-6

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

1 Thessalonicenzen 5:16-18

Vrede van God bewaakt* uw gedachten

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren*.

Filippenzen 4:7

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard* zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

1 Thessalonicenzen 5:21-23

Gedachten bewaken door God

Zoek uw kracht in de Heer, in Zijn sterke macht […] Draag daarbij het schild van het geloof: daarmee kunt u alle brandende pijlen van de duivel *** doven.

Draag de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen het woord van God. Bid en smeek voortdurend en bij elke gelegenheid, geleid door de Geest.

Efeze 6:1, 16-18

Vrede, dank & lofzang

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Kolossenzen 3:15-17

Geworteld in Hem

Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Kolossenzen 2:6-8

Ver boven onze verwachtingen

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeze 3:20-21

Zegen

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u Zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan Wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid.

Hebreën 13:20-21

Zegen (vervolg)

Ik bid dat God jullie vreugde en vrede zal geven door jullie geloof in Jezus Christus. Dan zal jullie vertrouwen op God steeds sterker worden, door de kracht van de Heilige Geest.

Romeinen 15:13

(Andrew van Ingen, mei 2020)