Activiteiten seizoen 2020-2021

Activiteiten seizoen 2020-2021

De volgende activiteiten* met een korte omschrijving – welke voor de meeste leden bekend zijn – kunt u verwachten in het seizoen 2020-2021 in de maanden September tot en met Juni:

*) indien er vrijheids beperkende maatregelen komen of voorschriften dan kunnen bepaalde activiteiten niet of op een andere manier doorgaan. Raadpleeg daarom ook de AGENDA voor een update en bovendien zullen we in de Zout&Licht WhatsApp wijzigingen doorgeven.

Zondagse Samenkomst

Elke zondag is er een dienst in de zaal van het pand Elim aan de Oude Enghweg 28 te Hilversum.

Vanaf 9:30 is er koffie en thee. De dienst begint om 10:00 met lofprijs en aanbidding, moment van voorbede en gebed, de preek en collecte en slotlied met zegen.

Na afloop is er altijd gelegenheid om door te praten over de dienst, de preek of over persoonlijke vragen en zorg. Er is dan ook desgewenst mogelijk dat er voor u gebeden wordt.

Afhankelijk van het aantal kinderen per zondag, kijken welke activiteit (kinderdienst) er voor hen is.

De eerste zondag van de maand hebben we bovendien Heilig Avondmaal.

Ook in de zomermaanden (Juli en Augustus) wanneer de meeste door de weekse activiteiten stil liggen gaan de zondagse samenkomsten (uiteraard) gewoon door.

Een ieder is van harte welkom.

Thema Bijbelstudie “Op zoek naar Gods leiding”

Op de eerste woensdag van de maand (behalve in September) hebben we een thema Bijbelstudie met dit seizoen “Op zoek naar Gods leiding”.

De avonden zijn in de voorkamer van Elim en beginnen om 20:00 uur. Net als met de meeste avondactiviteiten proberen we rond 21:30 af te ronden.

Het thema voor dit seizoen wordt later bekend gemaakt en staat ook op de AGENDA. Net als de Bijbelstudie Avond (over 1-2Thessalonicenzen) op de derde woensdag van de maand wordt er een outline uitgereikt. Deze avonden worden door Edwin geleid en is er altijd ruimte voor interactie in lijn met het thema en onderwerp van die avond.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen en deel te nemen.

(Wegens de planning kan het zijn dat deze Thema Bijbelstudie af en toe wordt gewisseld met de Bijbelstudie Avond, maar er is altijd een update te vinden in de AGENDA.)

Kringen

Gebruikelijk op de tweede en vierde woensdagavond van de maand zijn er kringen van 20:00 tot 21:30 op verschillende locaties. De avonden hebben het doel om fellowship met elkaar te hebben, relatie te bouwen, zorg te hebben voor elkaar en dat meestal rond een thema vanuit de Bijbel. Het gaat om praktisch christen- en gemeente zijn. In elkaar investeren door tijd, aandacht en gebed en zorg.

NB. Voor het seizoen 2020-2021 is het mogelijk dat wegens de maatregelen van overheidswege niet elke kring bij iemand thuis gehouden kan worden. Dit wordt met desbetreffende kringleider besproken en besloten. Mogelijk is het dat dan een kring (of meerdere kringen) zullen samenkomen in de ruime voorkamer van ons pand Elim (Oude Enghweg 28 Hilversum). Om die reden kan het zijn dat niet per se op woensdagavond een kringavond is, maar op een andere dag van de week. Dit in overleg met de kringleider.

Dagkring:

Sinds twee seizoenen hebben we kring in de morgen, op de eerste en derde dinsdagmorgen van de maand van 10:00-11:30 en de dagkring wordt gehouden in de voorkamer van ons gebouw Elim. De eerste dagkring is op 6 oktober.

Indien u belangstelling hebt om een kring of de dagkring te bezoeken of er aan deel te nemen – dus ook als u (nog) geen deel uit maakt van onze gemeente, neemt u dan gerust contact op met de voorganger/pastor: oscar@zoutenlicht.nl of telefonisch 06 – 1857 22 76

Bijbelstudie avond – 1-2Thessanonicenzen

Op de derde woensdag van de maand is onze Bijbelstudie avond (van 20:00 tot ongeveer 21:30 uur). Afgelopen twee seizoenen lazen we met elkaar verschillende Bijbelboeken. Dit seizoen zullen we de twee brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen bespreken. Oscar zal deze avonden inleiden. Naast een gedeelte dat gelezen en vervolgens besproken wordt, is er altijd gelegenheid om vragen te stellen over het onderwijs van die avond. Aanwezigen krijgen per avond een zogenaamde Outline uitgereikt.

De Bijbelstudie vindt plaats in de voorkamer van Elim.

Een ieder is van harte welkom om aan deze avonden deel te nemen.

Gebedsavond

Twee keer in de maand (op de tweede en vierde donderdag – NB. dit was vorige seizoen op dinsdag…!) is er een groep bidders die samenkomt in de voorkamer van Elim om te bidden, voorbede te doen en te pleiten voor bekeringen en herstel van familie, vrienden, buren en anderen die zij kennen. We zijn overtuigd dat de Bijbel ons leert dat we als christenen priesters zijn en het onze verantwoordelijkheid is om de mensen die God om ons heen geeft te bereiken met het Evangelie en de uitnodiging om Jezus als Verlosser en Heer te leren kennen. We zijn ons bewust dat dit een geestelijk proces en strijd is die dus niet zonder gebed en voorbede plaats kan vinden.

Vanaf dit seizoen is deze gebedsavond ook toegankelijk voor bidders van buiten de gemeente.

Mocht u belangstelling en/of vragen hebben over deze gebedsavonden, neem dan uiteraard gerust contact met ons op: oscar@zoutenlicht.nl of telefonisch 06 – 1857 22 76

Mannenontbijt

Een aantal keer per jaar zullen we met elkaar – zij die geïnteresseerd zijn – ook dit seizoen weer het mannenontbijt plannen op een zaterdagmorgen in de voorkamer van Elim. Data kunt u vinden op de AGENDA. In ieder geval is de eerste ontmoeting op zaterdag 10 oktober.

Net als de kringen gaat het hier om fellowship: belangstelling voor elkaar en elkaars leven en werk. Dit doen we meestal ook na aanleiding van een voorbereid thema, maar vaak komen er al Bijbelse vragen en thema’s op tafel tijden het ontbijt.

Het mannenontbijt is gebruikelijk van 9:00 tot uiterlijk 11:00.

Wegens het doen van de inkopen voor het ontbijt, wordt in de voorgaande dagen een mail gestuurd met de uitnodiging en de vraag voor opgave.

Ook voor mannen die geen lid zijn van de gemeente staat dit mannenontbijt open, dus mocht u belangstelling hebben dan horen we dat graag!

Week Bidden en Vasten

Tweemaal per jaar hebben we een “Week van Bidden en Vasten” rondom een thema dat aansluit bij de situatie van de gemeente. Meestal hebben we zo’n week aan het begin van het seizoen (dit keer van 29 september tot en met 2 oktober a.s.) en bij de start van het nieuwe kalenderjaar (een geplande week in februari of maart). Wanneer de volgende Week van Bidden en Vasten gepland is, staat het op de AGENDA en wordt het uiteraard op tijd aangekondigd bij de mededelingen op de zondagse dienst en zetten we het in de groepsapp van Zout & Licht.

We plannen het Bidden en Vasten van dinsdag tot en met vrijdag.

Het thema van de Week van Bidden en Vasten wordt verdeeld in 4 onderwerpen die kort worden ingeleid op de gebedssamenkomst in de zaal van Elim die dan gehouden worden op de avonden van dinsdag tot en met vrijdag. Aansluitend bidden we zoals een ieder dat wenst in lijn met het onderwerp.

Op vrijdagavond sluiten we dan de Week van Bidden en Vasten af met het gezamenlijk vieren van het Heilig Avondmaal.

We moedigen mensen aan om deel te nemen aan deze opbouwende en verbindende avonden. Ook zij die niet of gedeeltelijk vasten zijn van harte welkom om deze extra avonden bij te wonen en deel te nemen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn betreffende deze activiteiten, neem dan gerust contact op met Oscar (pastor) via oscar@zoutenlicht.nl of telefonisch 06 – 1857 22 76.